Facebook Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Mikina od Deni Minar
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Deni Minar s.r.o.
  Sídlo: Hájska 573 951 95 Obyce
  IČO: 52441504
  DIČ: 2121032386
  Zapísaný v registri: 15.6.2019

 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 8.12.2019 10:00 do 13.12.2019 o 17:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek s trvalým pobytom v Slovenskej Republike alebo Česku. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec.

 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom Facebookovej stránky Deni Minar, zaklikol páči sa mi to v príspevku vyhlasujúcom súťaž a do komentu napísal, ktorý motív mikiny sa mu najviac páči. Označenie kamaráta nie je podmienkou účasti v súťaži.

 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je mikina z kolekcie od Deni Minar s motívom a veľkosťou podľa výberu súťažiaceho. Mikini sú dostupné na: https://www.deniminar.com/collections/sweaters

 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Deni Minar. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 8. Ochrana osobných údajov
  Organizátor nezbiera žiadne osobné údaje od súťažiacich.
  
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.  V Bratislave, dňa 08.12.2019